Laboral y S.S

 • Inscripció d'empreses i autònoms en la S.S.
 • Certificats d´empresa.
 • Confecció de nòmines i assegurances socials.
 • Redacció de contractes, pròrrogues i la seva tramitació.
 • Presentació de parts d'altes i baixes d'IT via telemàtica.
 • Sancions, acomiadaments i expedients de regulació d'ocupació (ERE) tant de reducció de jornada, suspensiu i extintiu.
 • Negociació amb representants dels treballadors.
 • Sol·licitud de subvencions i bonificació davant organismes oficials.
 • Assistència davant la Inspecció de Treball.
 • Assessorament en matèria de contractació laboral.
 • Altes i baixes de treballadors.
 • Negociació Convenis Col·lectius.
 • Prestacions de la S.S. (Jubilació, Incapacitat, Maternitat/ Paternitat, etc.).

 

Fiscal

 • Anàlisi i planificació fiscal de l'empresa o grup d'empreses i persones físiques.
 • Assistència, representació i interposició de recursos davant Inspeccions Fiscals.
 • Elaboració d'informes sobre aspectes fiscals concrets.
 • Assessorament fiscal en la signatura de contractes, negociacions i inversions.
 • Elaboració d'Impostos: Societats, comptes anuals, IVA, Intrastat, Impost sobre la Renda de Residents i no residents (establiments permanents), etc.
 • Assistència i preparació de les Juntes de Socis i Consells d'Administració. Redacció d'actes de les juntes.
 • Assessorament a exportadors.

Financer - Comptable

 • Assessorament en matèria comptable i auditoria interna de l'empresa.
 • Elaboració de comptes anuals.
 • Elaboració d'informes financers i comptables.
 • Estudis de viabilitat i Econòmic-Financers d'empreses.
 • Pericials econòmiques.

 

Enrere Endavant

El nostre enfocament és sempre el de la proactivitat, realitzant aquests i altres serveis quan els nostres tècnics ho aconsellen, no només per petició expressa del client.